กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองยาว หมู่ 7

กลุ่มผลิตผ้าไหม บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 เลขานุการกลุ่ม โทร.086-2578929

ศูนย์ผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านกันโจรง(กข 105) หมู่ที่ 1

นายสวัสดิ์ สายกระสุน ประธานศูนย์ข้าวฯ เบอร์โทรศัพท์ (ระหว่างการปรับปรุง) เบอโทรศัพท์ นายฤกษ์ แสนกล้า(เลขานุการกลุ่ม) โทร 098-6388798

ป่าชุมชนหนองเสม็ด บ้านหนองยาว หมุ่ 7

ประธานป่าชุมชน ชื่อ นายทุม เสนาบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0931233791

กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์รากไม้บ้านรันเดงเบง หมู่ที่ 9

ประธานกลุ่ม ชื่อ นายสุเพียบ กระแสโสม โทร....

กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์ต.กระหาด

โทร.ประธานนายประยงค์ หมู่ที่ 3 t.0980281833/เลขานุการนายเกรียงศักดิ์ t.0883635099

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกระหาด

แผนที่ปราชญ์ชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกระหาด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page