โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ประจำปี 2566 โดยมีจุดประสงคเพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อปท. และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายกานป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงเข้าในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page